top of page

Det här tycker vi om...

För att kunna möta det ökande elbehovet och ha ett tydligare fokus på snabbt ökad elproduktion behövs tydliga strategier för samtliga kraftslag som kan bidra med betydande mängder ny el.

 

Storskalig solkraft är det kraftslag som kan byggas ut allra snabbast och leverera en stor mängd ny elproduktion.

Miljölagstiftningen är inte anpassad till att hantera storskaliga solparker. Det saknas vägledning från myndigheterna hur en länsstyrelse och aktör ska förhålla sig till prövningsprocessen. Som följd av det har länsstyrelser valt att tolka lagstiftningen olika vilket har skapat en oförutsägbarhet kring vad som egentligen gäller. 

Efter omkring 30 år av i det närmaste oförändrad elanvändning kring 130–140 TWh, behövs en snabb och kraftig ökning av elproduktionen för att möta den ökade efterfrågan.

 

I dag hindras utbyggnaden av solparker av långsamma och icke-transparenta anslutningsprocesser till elnätet, samt en förlegad IKN-förordning. Därmed går mångmiljonbelopp i investeringar förlorade och elektrifieringen av samhället fördröjs.

Solparker är en tillfällig installation som inte kräver permanenta ingrepp på marken och som kan kombineras med enklare odling eller bete. Tyvärr har bristen på riktlinjer kring hantering av solparksärenden på jordbruksmark lett till otydliga tillståndsprocesser som kraftigt begränsar utbyggnaden. 

bottom of page